Top Talent 2022 Performance Winners & Fan Favorite

Congratulations to our Top Talent 2022 Performance Winners!

1st Place Winner | Israel Anderson & Joy Westbrook

2nd Place Winner | Elvis Avetis

3rd Place Winner | Elijah Rosa

Fan Favorite 2022 Performance Winner | Elijah Rosa